תנאי שימוש באתר קהילה נט

 

כתובתנו למשלוח מכתבים:

לוחמי הגטאות 12/4 נהריה 22446


השימוש במערכת קהילה-נט www.kehilanet.co.il (להלן: "המערכת”) כפוף לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בקפידה, שכן השימוש בקהילה-נט מעיד על הסכמתך להם. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.


שירותים נוספים, ובפרט שירותים הניתנים בתשלום, יכול שיהיו כפופים לתנאים מיוחדים אשר יוצגו בפניך בעת ההרשמה לשירותים אלה או בכל דרך אחרת. במקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין הוראות התנאים המיוחדים תגברנה הוראות התנאים המיוחדים.


 1. אחריות הלקוח

  1. הלקוח (שביצע את ההזמנה עבור השירות) אחראי לההזנת נתוני המשתמשים במערכת שלו. הלקוח מתחייב כי קיבל אישור מפורש ויידע את המשתמשים על כך שצרף אותם לשירות קהילה-נט והזין את נתוניהם למערכת ועל כך שיתכן כי יקבלו ממנו מידע באמצעות המערכת (במייל, ב SMS ובהתראות לאפליקציה).

  2. הלקוח יעשה שימוש הוגן במערכת בהתאם לתנאי הסכם זה ותנאי הפרטיות.

  3. הלקוח מבין כי זמינים לו במערכת קהילה-נט ממשקי חבילת הבסיס בהתאם למדיניות קהילה-נט והממשקים שהזמין בעת הזמנת השירות ובעוברם הוא משלם לקהילה-נט.

  4. הלקוח אחראי לכל התכנים שהוזנו למערכת קהילה-נט על ידיו ועל ידי המשתמשים המורשים להם איפשר להשתמש במערכת.

  5. הלקוח אינו רשאי להעביר את זכויות השימוש ברישיון קהילה-נט לצד ג’ וישמור על פרטי הגישה למערכת ויעשה כל שביכולותו למנוע מצד ג’ לפגוע או להעתיק את המידע ו\או התוכנה


 1. אחריות חברת קהילה-נט

  1. השירותים והמידע בקהילהנט ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת קהילה-נט בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פירסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך בקהילהנט. השימוש בשירותים ייעשה איפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

  2. חברת קהילה-נט אינה מתחייבת, כי למסרים שתפרסם בקהילהנט תהיה היענות. חברת קהילה-נט אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפירסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. חברת קהילה-נט לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

  3. כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם בקהילהנט זה הינה באחריותך המלאה בלבד. חברת קהילה-נט אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים בקהילהנט על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: חברת קהילה-נט עצמה אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפירסום. חברת קהילה-נט לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם בקהילהנט זה על-ידי צדדים שלישיים.

  4. חברת קהילה-נט עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, חברת קהילה-נט אינה מתחייבת ששירותי אתר קהילה-נט לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי קהילה-נט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל חברת קהילה-נט או אצל מי מספקיה.

  5. חברת קהילה-נט אינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים המידע או כל שירות אחר אשר ירכשו או יתקבלו אצלך בעזרת שירותי האתר יהלמו את צרכיך וציפיותך.

  6. חברת קהילה-נט לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלך, או כל שימוש לרעה במידע זה הנובע מכך שלא שמרת את שם המשתמש בסודיות, או מכך שמסרת אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנת את סיסמתך, כמומלץ בתנאים אלה.

  7. חברת קהילה-נט לא תישא באחריות לתוכנם של אתרים הנזכרים בקהילהנט, או מקושרים מתוכה, ואשר אינם מתופעלים על ידי חברת קהילה-נט. בכלל זה לא תישא חברת קהילה-נט באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו – או כל פרט אחר הקשור עמם. חברת קהילה-נט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך או למערכות המחשב שלך לרבות אובדן מידע וכל נזק אחר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובשירותים שתגיע אליהם באמצעות איזה מהשירותים והקישורים בקהילהנט, ובפרט באמצעות קישורים ומידע שהוזן למערכת על ידי משתמשים אחרים.

  8. חברת קהילה-נט לא תישא באחריות כלשהי לאיחור, אובדן, שיבוש או כשל בשמירה על המידע שלך או על מידע שנמסר על ידך ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר.

  9. חברת קהילה-נט לא תישא באחריות לכל מידע יעוץ או עצה בין בעל פה ובין בכתב אשר יתקבלו אצלך כפועל יוצא מהשימוש בקהילהנט או באיזה מהמדורים הקשורים בו. מידע כאמור אינו תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ מוסמך והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד.


 1. אבטחת מידע

  1. קהילה-נט עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי קהילה-נט מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

  2. קהילה-נט עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המערכת, את התקשורת דרכה ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין שרתי קהילה-נט מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, קהילה-נט נוקטת באמצעים סבירים להגנה על המערכת ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

  3. כך, קהילה-נט מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת ברור ללקוח, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של קהילה-נט וכי ידוע למשתמש שקיהלה-נט לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

  4. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

 2. הרשמה לשירותים

  1. השירותים באתר קהילה-נט טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם. חברת קהילה-נט תשתמש במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידה.

  2. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי האתר ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות.


 1. פרטיות

  1. חברת קהילה-נט מכבדת את פרטיות המשתמשים בקהילהנט. מדיניות הפרטיות העדכנית של אתר קהילה-נט מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את פרטי המדיניות.


 1. קניות, מידע מסחרי ופרסומות

  1. חברת קהילה-נט או כל מי שיקבל היתר בכתב מחברת קהילה-נט – והם בלבד, רשאים לפרסם באתר קהילהנט ובשירותים הנלווים לו מסרים מסחריים מטעמה או מטעם צד שלישי (לרבות מודעות פרסומת), להציב סמל מסחרי שלה, קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לעמודים אחרים באתר, מודעות-חלון קופצות (PopUp windows), "באנרים", או לפרסם בכל דרך אחרת שתחליט חברת קהילה-נט. אין למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל מסר, תוספת או מודעה בכל דרך או אמצעי. חברת קהילה-נט תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל מידע מסחרי מסר תוספת או מודעה שהתפרסמו בניגוד להוראות הסכם זה.


  1. חברת קהילה-נט לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו בקהילהנט. חברת קהילה-נט אינה כותבת, בודקת, מוודאת, עורכת או מבקרת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות לתוכן המודעות ולמידע המסחרי חלה על המפרסמים בלבד. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

  2. כל עיסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בקהילהנט יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. חברת קהילה-נט איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות בקהילהנט או ירכשו באמצעותן.


 1. קנין רוחני

  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקהילהנט - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של חברת קהילה-נט בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של חברת קהילה-נט בכתב ומראש. שמה של חברת קהילה-נט , שם המתחם (Domain Name) של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) בקהילהנט הינם קניינה של חברת קהילה-נט בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת חברת קהילה-נט בכתב ומראש.

  2. בקהילהנט יכולים להמצא תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין חברת קהילה-נט לבין צדדים שלישי כלשהו. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה לחברת קהילה-נט להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

  3. כאשר אתה מוסר מידע המיועד לפרסום באתר קהילהנט או באיזה מהשירותים הנלווים לו, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל הזכויות במידע וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום.

  4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונם ובפרטים האחרים המתפרסמים בקהילהנט. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של חברת קהילה-נט בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מאתר קהילה-נט באמצעות תוכנות מסוג (Crawlers, Robots וכד') או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

  5. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, ואין לקשר לעמודים המצוינים בתוכו ("קישור עמוק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את אתר קהילה-נט בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה חברת קהילה-נט, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

 2. מחיקת מידע

  1. חברת קהילה-נט רשאית למחוק בעצמה כל חומר שיימסר על ידך לפירסום באיזה מן השירותים, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברת קהילה-נט תהיה רשאית למחוק מידע כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש בקהילהנט, או מסיבות סבירות אחרות.

  2. כל מסר או מידע עלולים להימחק כעבור זמן קצוב מפרסומם לראשונה. חברת קהילה-נט אינה מתחייבת, איפוא, שמידע שמצאת ו/או פרסמת בקהילהנט במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך.

 3. שינויים באתר והפסקת השירות

  1. חברת קהילה-נט רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באיזה מהשירותים בקהילהנט; למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם; לבטל תוקפו של שם משתמש וסיסמה מסויימים, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן ובכלל זה מידע שנמסר על ידך. חברת קהילה-נט תעשה כן בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים בקהילהנט, במשתמשיו, בקהילהנט או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות חברת קהילה-נט על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.

  2. חברת קהילה-נט רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הניתנים בקהילהנט בלא תשלום, כולם או מקצתם.. עם הפסקת השירותים תחזיק חברת קהילה-נט את החומר הכלול בקהילהנט למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

  3. חברת קהילה-נט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה מערכת קהילנט, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים - והכל, בהודעה מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חברת קהילה-נט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.


  1. כל צד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת מכל סיבה ו\או ללא סיבה בהודעה מראש בכתב. יחד עם זאת, הסכם השימוש בקהילה-נט הינו שנתי ויהיה על הלקוח להשלים את כלל התשלומים עליהם התחייב בהזמנה השנתית המתחדשת בהתאם לחשבונית שקיבלת מקהילה-נט בתחילת שנת השירות.

  2. עם סיום ההתקשרות רישיון השימוש במערכת יבוטל לאלתר


  1. קהילה-נט תחסום הגישה למערכת אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.

 1. שיפוי

  1. הנך מתחייב לשפות את חברת קהילה-נט , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את קהילה-נט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפירסום באתר קהילהנט, על איזה מהשירותים הכלולים בו.

 2. מידע שמוסרים משתמשים

  1. חברת קהילה-נט מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים בקהילהנט עצמה, בלוחות המודעות והמדורים בקהילהנט, בקבוצות הדיון או . בפרט אמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת תשובות לשאלות משפטיות או רפואיות. התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים, כדוגמת עורכי דין או רופאים.

  2. המידע שתמסור לפרסום בקהילהנט יהיה חשוף לכל משתמשי מערכת קהילנט בקהילתך. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בקהילהנט או פרסום איזה מפרטיך בו. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

  3. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים: תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות. תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר. תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב. תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק. תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי. תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים. תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות. הפצת "דואר-זבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו. המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות הפצתם ופרסומם, וזאת בכפוף להצהרת הפרטיות.

  4. השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד

  5. חל איסור מלא על משתמשי המערכת להעתיק או להעביר לגורם שלישי כל מידע מתוך מערכת קהילנט ללא אישור בכתב מבעל המידע. העובר על תנאי זה ישא בכל האחראיות לפעולות שבצע.

 3. שונות

  1. אל האתר הקהילתי יהיו מורשים להכנס הגורמים הבאים:

   1. חברי קהילתך

   2. נציגי המועצה האיזורית\עירייה עליה משתייך היישוב (באישור ועד היישוב).

   3. עובדי חברת קהילה-נט


  1. השירותים בקהילהנט כוללים תמיכה טכנית. חברת קהילה-נט תשתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם היא אינה מתחייבת לעשות כן.


  1. כל הודעה שחברת קהילה-נט תבקש למסור לך לפי תנאי שימוש , תישלח בדואר אלקטרוני בלבד. עליך להקפיד איפוא למסור לחברת קהילה-נט את כתובת הדואר האלקטרונית המעודכנת שלך בכל עת. פניות שלך לחברת קהילה-נט תעשנה באמצעות הדואר האלקטרוני info@mishpuhe.co.il.

  2. קהילהPAY- שירות קהילה פיי מאפשר לבצע גביית כספים מן התושבים באמצעות סליקת כ.א. \ מ.ס.ב

   השירות ינתן באמצעות חברת סליקה מסודרת.

   ידוע לי כי עבור שימוש בשירות יתווספו העלויות הבאות:

   1. תשלום הקמה ופתיחת מסוף לחברת הסליקה

   2. תשלום חודשי קבוע לחברת הסליקה

   3. תשלום פתיחת מסוף בחברת האשראי

   4. עמלת שימוש במערכת בסך 1% לטובת חברת חברת קהילה-נט


    בכל מקרה לא תיהיה לך כל טענה כלפי חברת חברת קהילה-נט בכל הקשור לחיובי כ.א.\מ.ס.ב והשירותים הניתנים על ידי חברת הסליקה וחברת האשראי.

מספרי כ.א. לא יאוחסנו במערכת קהילהנט.


  1. מערכת קהילהנט SMS - מאפשר שליחת הודעות SMS והתראות באפליקציה לתושבים באופן מרוכז. השימוש במערכת כרוך ברכישת חבילות הודעות SMS. ההודעות נשלחות למשתמשים באמצעות חברת חיצונית. לא תהיה לך כל טענה כלפי חברת קהילה-נט באשר לשירות שמספקת החברה החיצונית והגעת ההודעות ליעדן.

  2. חברת קהילה-נט רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמוד הכניסה לאתר ובמדורים השונים.


 1. בוררות וסמכות שיפוט

  1. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

  2. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש בקהילהנט ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי חברת קהילה-נט ו/או בקשר לתנאי שימוש אלה תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

  3. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר חיפה. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

  4. על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

  5. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח -1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר חיפה.

  6. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

  7. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוזות חיפה והצפון בישראל.